Đăng ký tham gia
Tối đa 6 Hình. Định dạng hình: Jpg,. Jpeg.
Dung lượng không quá 2 MB / 1 hình